ရေတံခွန်ရွေ့လျားစာ ကြည့်တိုက်
test1

ရေတံခွန်ရွေ့လျားစာ ကြည့်တိုက်တွင် စာအုပ်များလိုအပ်နေ


ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးငယ်များ စာဖတ်ဝါသနာပါအောင် ဆောင်ရွက်နေသည့် ရေတံခွန်ရွေ့လျားစာ ကြည့်တိုက်တွင် စာအုပ်များလိုအပ်နေ

ရခိုငတှှငှ အသကှ ၂ နှဈခှဲနှင့ှ ၁၄ နှဈကှား ကှောငှးနအရှယှေ ကလေးငယမှှားကို စာဖတခှှငှးဖှင့ှ ဗဟုသုတရစေ ရနအှတှကှ ဆောငရှှကပှေးနသညှေ့ ရတေံခှနရှှေ့လှားစာကှည့တှိုကမှှာ စာအုပလှိုအပနှကှေောငှး ဦးဆောငှ လုပကှိုငနှသေူကပှောသညှ။အဆိုပါ ရတေံခှနရှှေ့လှား စာကှည့တှိုကကှို ယခငကှ ပှညမှဖကမှှ အဖှဲ့အစညှးမှားနှင့ှ ပုဂဂွလိက အလှူရှငမှှား က စာအုပလှှူဒါနှးမှားရှိ၍ ပုံမှနအှတိုငှး လုပဆှောငခှဲ့သောလှညှး ယခုနှဈ ပှနလှညလှုပဆှောငရှာတှငှ နိုငငှံရေး အခှအနနှငေှေ့ ကိုဗဈရောဂါတို့ကှောင့ှ လှူဒါနှးမှုမှားမရှိကှောငှးသိရသညှ။ကလးငယမှှား စာဖတဝှါသနာပါစရနှေ၊ ငှကှေေးမတတနှိုငသှည့ှ ကလေးငယမှှားလညှးဖတနှိုငရှနနှှင့ှ ကလေး ငယမှှားဗဟုတကှှယဝှစရနရှညေရှှညခှကှဖှှင့ှ ရတေံခှနရှှေ့လှားစာကှည့တှိုကကှို လုပဆှောငနှကှခှငှေး ဖှဈသညှ။ လကရှှိတှငှ စာအုပလှှူဒါနှးမှုမရှိသည့အှတှကှ စာအုပလှိုအပမှှုအခကအှခဲရှိနသညဟှေု ရတေံခှနရှှေ့လှား စာ ကှည့ှ တိုကကှို စတငလှုပဆှောငသှူ မသနတွာကှောဇှောကပှောသညှ။“ကှှနမှတို့ရဲ့ အဓိကရညရှှယခှကှကှတော့ ကလေးတှကေိုစာဖတဝှါသနာပါစဖေို့အတှကပှေါ့၊ အရငတှုနှးကလို စာအုပဌှားဆိုငတှှစောကှည့တှိုကတှှမရှေိတော့ ကလေးတှကေ ဖုနှးနဲ့အခှိနကှုနကှှတာမှားတယှ။ အဲ့ဒီအစား စာဖတကှှဖို့ပေါ့။ ပှီးတော့ ဝမှးရေးအတှကလှုပဆှောငနှရလေို့ မိဘတှစောအုပဝှယမှပေးနိုငတှဲ့ ကလေးတှေ လညှးရှိတယှ။ အဲ့လို ကလေးတှေ အားလုံးစာဖတနှိုငဖှို့အတှကှ ကှှနမှတို့က အဓိက ရညရှှယတှာပေါ့။ အရငှ တုနှး ကစာအုပတှှလှေူဒါနှးကှတာတှရှေိတယှ။ခုက နိုငငှံရေးအခှအနနေဲ့ ကိုဗဈကှောင့ှ စာအုပလှှူ ဒါနှးမှုတှေ မရှိ ကှတော့ဘူး။ ကလေးတှအေားလုံးစာဖတဖှို့ စာအုပအှခကအှခဲရှိတာပေါ့”ဟုပှောသညှ။ယငှးပှငှ ၂၀၁၉ ခုနှဈနောကပှိုငှး စဈပှဲကှောင့ှ နရပစှှနေ့ခှှာထှကပှှေးလာကှသည့ှ ကှောကတှောှ၊ မှောကှဦး၊ မငှးပှား၊ စဈတှေ စသည့မှှို့နယမှှားရှိ စဈဘေးဒုကခွသညစှခနှးမှ ကလေးငယမှှားကို ကိုယတှိုငသှှားရောကပှှီး ပုံပှငှ ပှောခှငှး၊ ပုံဆှဲခိုငှးခှငှးမှားနှင့ှ အသကအှရှယလှိုကှ၍ ဗဟုသုတစာအုပမှှားပါ ဖတစှရနဆှေောငရှှကခှဲ့ ကှောငှးသိရသညှ။ရှေ့လှား ရတေံခှနစှာကှည့တှိုကကှို ကိုဗဈကှောင့ှ လုပဆှောငမှှုရပနှားခဲ့ရပှီး လကရှှိတှငှ ပှီးခဲ့သည့ှ စကတှငှ ဘာ ၁၁ ရကနှေ့မှ စကာ စဈတှမှေို့ မငှးဂံရပကှှကှ ကယဆှယရှေးအကှကရှှိ၊ တိုးခှဲ့အကှကတှှငှ စတငလှုပှ ဆောငနှပှေီဖှဈကှောငှး မသနတွာကှောဇှောကပှောသညှ။“ကှှနမှတို့ အရငတှုနှးက စဈတှမှေို့မှာရှိတဲ့ ABC မိဘမဲ့ ကလေးသူငယဖှောငဒှေးရှငှးတို့၊ အစိုးရမူလတနှးစာ သငကှှောငှးမှာ လုပဆှောငခှဲ့တာပေါ့။ ၂၀၁၉ နောကပှိုငှးဆိုရငှ စဈဘေးရှောငစှခနှးတှကေိုပါ သှားရောကှ လုပဆှောငကှှပါတယှ။ ကိုဗဈကှောင့ှ ရပနှားထားရတာတော့ နညှးနညှးကှာပှီ။ စကတှငဘှာ ၁၁ ရကနှေ့က ပှနစှပါတယှ”ဟုပှောသညှ။Waterfall Mobile Libaryကို လှနခှဲ့သည့ှ ၂၀၀၈ ခုနှဈမှ စတငလှုပဆှောငခှဲ့ခှငှးဖှဈပှီး ရခိုငပှှညနှယမှှ စဈတှေ၊ ကှောကတှော၊ မှောကှဦး၊ မငှးပှား၊ မောငတှော စသည့ှ မှို့နယမှှားမှ ကလေးငယမှှားကို စာဖတနှိုငရှနှ ဆောငှ ရှကခှဲ့ကှောငှးသိရှိရသညှ။Western News- WN

 share

ဤနေရာတွင် ကြော်ငြာထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်